Portfolio > Documentary

Gustav Vigeland Monolith. Oslo, Norway
Gustav Vigeland Monolith. Oslo, Norway